menusearch
majidy.ir

حکمت و سرّ نهفته در قرآن

سخن روز
جستجو
حکمت و سرّ نهفته در قرآن
 حکمت و سرّ نهفته در قرآن به سر گرفتن و توسل جستن به حضرات معصومین(ع) حکمت و سرّ نهفته در قرآن به سر گرفتن و توسل جستن به حضرات معصومین(ع) - حکمت و سرّ نهفته در قرآن به سر گرفتن - دو مقدمه، حکمت این کار را چنین تشریح - ه سر گرفتن و ت و سل جستن به حضرات معص و م - ای سال است و شب‌‌‌‌‌های قدر، سیّد ا و قات م - ای سال است و شب‌‌‌‌‌های قدر، سیّد ا و - دمان خداج و و شب‌زنده‌دار، ک - غرق در اشک و آه، پی و سته و یک‌ریز - پنهان خود، سرّ و حکمتی نهفته دارد. که - رّ و حکمتی نهفته دارد. که وقتی پرده ا - wnj;السلام در شب ق در چیست؟ گفته&zwnj - ار، که غرق در اشک و آه، پیوسته و یک&z - امی خداوند در جوشن کبیر، جمعیت یک&zwn - لق به خالق در زیباترین لحظه‌‌‌‌‌های - ولیای دین، در پس و پنهان خود، سرّ و ح - معارف زلال قرآن و عترت(علیهم‌الس - ش از مراسم قرآن به سر، پرده از سِرّ ا - ‌شود. قرآن کریم در سوره قدر، با - لسلام) عدل قرآن و بالاتر از شب قدر د - است که عدل قرآن شناخته می‌شود. پ
حکمت و سرّ نهفته در قرآن ، شب قدر ،
966 بازدید، یکشنبه بیست و هفتم دی ۹۴